Array ( )
Ukážkové hodiny – Hudobná škola

Ukážkové hodiny

2. septembra 2018

PRVÉ KRÔČIKY K HUDBE
(pre 1,5 – 4 ročné deti)
Obľúbený program učí deti vnímať hudbu ako prirodzenú súčasť svojho života a zároveň ich, za aktívnej účasti rodiča, zvyká na pobyt v škôlke. Hodina sa skladá z piesní, sluchových ukážok, rytmických a hudobno-pohybových hier, počúvania skladieb, hier na rytmické hudobné nástroje a doplnkových výtvarných a pracovných činností. V programe sa používajú zaujímavé učebné materiály a progresívne pomôcky – spevník/leporelo, pesničkové CD a rôzne hudobné nástroje.

UKÁŽKOVÉ HODINY na ZŠ Bajkalská 20 v Ružinove:

PONDELOK 10. 9. o 10.00 hod.

PONDELOK 10. 9. o 16.00 hod.

RYTMICKÉ KRÔČIKY (pre 4 – 6 ročné deti)
V programe, ktorý voľne nadväzuje na Prvé krôčiky k hudbe, sa už deti učia základom hudobnej náuky. Dôraz sa kladie na rozvoj hudobnej predstavivosti pomocou hry na rytmické a jednoduché hudobné nástroje, cieleného počúvania vybraných skladieb, rytmizácie a melodizácie riekaniek, intonácie pomocou solmizačných slabík. Zoznámenie sa s hrou na niektoré hudobné nástroje (zobcová flauta, keyboard) pomáha pri neskoršom výbere ďalšieho inštrumentálneho vzdelávania.

UKÁŽKOVÉ HODINY na ZŠ Bajkalská 20 v Ružinove:

ŠTVRTOK 6. 9. o 17.00 hod. 

Na ukážkovú hodinu je potrebné rezervovať si dopredu miesto na info@hudobnaskola.sk.