Array ( )
RYTMICKÉ KRÔČIKY – Hudobná škola

RYTMICKÉ KRÔČIKY

Program Rytmické krôčiky voľne nadväzuje na Prvé krôčiky k hudbe, jedná sa však už o cielenú hudobnú prípravu pre deti od 4 do 6 rokov. Deti zvládajú hravou formou základy hudobnej náuky v spojení s praktickými činnosťami a dôraz je kladený predovšetkým na rozvoj hudobnej predstavivosti.

K tomu slúži najmä:

  • vnímanie metra, rytmu a interpretácie na detské hudobné nástroje
  • rytmizácia, melodizácia a scénické vyjadrenie riekaniek
  • intonácia pomocou solmizačných slabík
  • orchestrálna hra s využitím klasických a detských hudobných nástrojov
  • cielené počúvanie spojené s intenzívnym vnímaním hudby

Elementárna hra na hudobné nástroje (zobcová flauta, keyboard) môže uľahčiť rozhodnutie o type prípadného ďalšieho inštrumentálneho vzdelávania.

Súhrnné informácie:

Odporúčaný vek:

od 4 do 6 rokov

Počet v skupine:

8–10 v skupine v sprievode rodiča

Vyučovacia doba:

jedna lekcia (45 minút) týždenne

Obsah učiva:

tematické piesne, rytmické hry, elementárna hra na hudobné nástroje, pohybové hry spojené s aktívnym počúvaním hudby

Učebný materiál:

pracovný zošit vrátane sprievodného CD